Tewerkstelling

Bij onze experten tewerkstelling kan je met al je vragen terecht over het tewerkstellen van werknemers of over je statuut als zelfstandige. Van eerste werkdag tot pensioen, en alles wat je onderweg kan tegenkomen. 

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

 • Arbeidsongevallen
 • Schadedossiers
 • Onrechtmatige daad (schade toegebracht door handelen of nalating)
 • Medische aansprakelijkheid
 • Professionele aansprakelijkheid

Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

 • Arbeidsovereenkomsten en –reglementen
 • Carpolicy
 • Werkloosheid, ziekte, invaliditeit en pensioenen
 • Loonproblematiek
 • Sociaal overleg
 • Individuele of collectieve ontslagen, herstructurering
 • Uitzendarbeid en tijdelijke tewerkstelling
 • Welzijn op het werk
 • Grensoverschrijdende tewerkstelling
 • Sociaal statuut der zelfstandigen
 • Schijnzelfstandigheid
 • RSZ-geschillen en geschillen met andere overheidsinstanties

Fiscaliteit en belastingen

 • Fiscaalvriendelijk belonen

 

Onze experten


fiscaliteit en belastingen

Fiscaliteit duidt op alles wat te maken heeft met je belastingen en de daarmee verband houdende familiale vermogensplanning zoals schenkingen en erfrecht.

Fiscaal recht en familiale vermogensplanning

 • Structureren van familiaal vermogen en bedrijfsvermogen
 • Schenkingen en testamenten
 • Aanpassen huwelijkscontracten
 • Erfrecht
 • Holding- en patrimoniumvennootschappen
 • Onroerend goed fiscaliteit (erfpacht, vruchtgebruik, opstal, onroerende leasing, …).
 • Fiscale structurering van overnames en joint ventures
 • Due diligence
 • Fiscale aspecten inzake Onderzoek & Ontwikkeling
 • Fiscale incentives (notionele interestaftrek, octrooiaftrek, tax shelter, O&O-incentives,…)
 • Internationale fiscaliteit, dubbelbelastingverdragen
 • Fiscaalvriendelijk belonen
 • Lokale belastingen

Specifiek voor overheden

 • Fiscaliteit van overheden
 • Inclusief autonoom gemeentebedrijf
 • Intergemeentelijke samenwerking

onze experten


organisatie en stakeholders

Dit vakdomein regelt de werking van je vennootschap of vzw en alles omtrent de stakeholders die hiermee te maken hebben: familie, aandeelhouders, vennoten, partners, enz.

Vennootschaps- en effectenrecht

 • overnames, MBO
 • due diligence
 • aandeelhoudersafspraken, joint ventures, partnerships
 • risicokapitaal
 • herstructurering zoals fusies, (partiële) splitsing, inbreng, ontbinding,
 • overgang van éénmanszaak naar vennootschap
 • corporate governance
 • vennootschapstypes, statuten
 • vzw
 • werking van bestuur, management, andere organen
 • aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders
 • uitkeringen, wijzigingen van kapitaal
 • vermogens- en successieplanning (incl. conflicten tussen familiale aandeelhouders,
 • deugdelijk bestuur toegespitst op de familiale onderneming en controlestructuren, e.a.)

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

 • schadedossiers (incl. letselschade)
 • onrechtmatige daad
 • professionele aansprakelijkheid

Wat je vraag ook is, we houden altijd rekening met de fiscale en financiële impact op je organisatie.

 

Onze experten


klanten, producten en leveranciers

Goede afspraken maken goede vrienden. We hebben een erg grondige expertise in de rechtstakken waarmee je te maken hebt als het gaat over klanten, producten en leveranciers.

Handels- en ondernemingsrecht

 • redactie, onderhandeling en nazicht van commerciële overeenkomsten (verkoop, levering,
 • agentuur, distributie, concessie, commissie, franchising, samenwerking, licenties, lening, ...)
 • commerciële geschillen
 • mededingingsrecht (kartels en restrictieve mededingingspraktijken, misbruik van machtspositie,concentraties en joint ventures)
 • handelspraktijken, consumentenrecht, stakingsvorderingen
 • mededingingsrecht
 • e-commerce
 • productaansprakelijkheid
 • invorderingen
 • burgerlijke contracten (koop, huur,...)

Intellectuele eigendomsrechten en IT-recht

 • Auteursrechten, tekeningen- en modellenrecht
 • merken en handelsnamen, portretrechten, octrooien, software en domeinnamen
 • knowhow
 • juridische aspecten van internet, bescherming en regelgeving inzake databanken
 • Exploitatieovereenkomsten zoals licentiecontracten (software, merken, enz.) en zelfstandige samenwerkingscontracten
 • geheimhoudingsovereenkomsten
 • procedures in verband met IP, zoals beslag inzake namaak, stakingsprocedures, inbreukprocedures

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

 • Wet op de productaansprakelijkheid
 • Schadedossiers
 • Onrechtmatige daad

Onze experten


een onderneming of vereniging starten, herstructureren, overdragen of stoppen

Als je voor een grote verandering staat, heb je nog meer dan anders een totaalvisie nodig. Daarom hebben we een apart vakdomein dat alle experten verzamelt rond het starten, herstructureren, overdragen of stoppen van een onderneming.

Vennootschaps- en effectenrecht

 • overnames, MBO
 • due diligence
 • aandeelhoudersafspraken, joint ventures, partnerships
 • herstructurering zoals fusies, (partiële) splitsing, inbreng, ontbinding,
 • overgang van éénmanszaak naar vennootschap

Fiscaal recht

 • reorganisaties zoals fusie, (partiële) splitsing, inbreng, ontbinding, overgang van éénmanszaak naar vennootschap

Arbeidsrecht

 • arbeidsovereenkomsten en – reglementen
 • sociaal overleg

Handels- en ondernemingsrecht

 • commerciële overeenkomsten
 • burgerlijke contracten (koop, huur,..)
 • mededingingsrecht
 • agentuur, distributie, concessie, commissie, franchising, samenwerking, licenties, lening, ..

Voor ondernemingen in moeilijkheden zijn er bijzondere rechtsregels van belang. Ons team helpt je hier zo comfortabel mogelijk doorheen. We doorlopen samen alle aspecten waar je aan moet denken en geven je bij elke keuze een helder advies.

Ondernemingen in moeilijkheden

 • reorganisaties (minnelijke en gerechtelijke)
 • wet continuïteit ondernemingen: minnelijk akkoord, gerechtelijk akkoord,
 • overdracht onder gerechtelijk gezag
 • faillissement
 • schuldherschikking
 • voorlopige bewindvoering over vennootschappen
 • beslag en executie
 • ontbinding en vereffening (gerechtelijk en minnelijk) van vennootschappen
 • samenloop, voorrechten en hypotheken
 • onderhandeling met financiële partners, schuldeisers,...

Zekerheidsrecht

 • kredieten (consumentenkrediet, hypothecair krediet, documentair krediet, ..)
 • aansprakelijkheid van kredietverstrekkers
 • borgstelling
 • voorrechten en zekerheden
 • bewarend en uitvoerend beslag
 • pandverzilvering
 • uitstel van betaling

Onze experten


Vergunningen en overheid

Als je in contact komt met de overheid, spreken we van administratief recht, ook wel bestuursrecht geheten. Maar bijvoorbeeld ook voor de betwisting van examenresultaten, bouwgeschillen of monumenten moet je bij onze overheidsexperten zijn.

Administratief recht

 • milieuvergunningen en milieustrafrecht
 • stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwstrafrecht
 • socio-economische vergunningen
 • bodemsanering
 • afvalwetgeving
 • monumenten en landschappen
 • overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking
 • ambtenaren - en tuchtrecht
 • onteigeningen
 • onderwijsrecht, betwistingen van examenresultaten
 • overheidsaansprakelijkheid

Fiscaal recht

 • fiscaliteit van overheden, inclusief autonoom gemeentebedrijf, intergemeentelijke samenwerking.

(On)roerend goed

 • bouwgeschillen (bouwgebreken, …)
 • onroerend contractenrecht (koop verkoop, lijfrente, aannemingsovereenkomsten, …)
 • uit onverdeeldheid treden cf. art. 815 BW
 • onteigening
 • bodemsanering

Onze experten


(on)roerend goed

De gebouwen waar je in werkt en het vervoer dat je gebruikt, behandelen we in het vakdomein (on)roerend goed. Dit kan heel breed zijn, van contract tot gebruik en geschil.

Bouwrecht

 • bouwgeschillen (bouwgebreken, …)
 • onroerend contractenrecht (koop verkoop, lijfrente, aannemingsovereenkomsten, …)
 • mede-eigendom
 • zakenrecht (vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, recht van opstal, erfpacht)
 • makelaarsovereenkomsten
 • uit onverdeeldheid treden cf. art. 815 BW
 • burenhinder art. 544 BW
 • veldwetboek
 • onteigening
 • aansprakelijkheid van aannemers, onderaannemers en architecten
 • assistentie bij technische expertises
 • advies over vertraging, verstoring, defecten, kostenoverschrijding
 • advies bij sluiting en bij eenzijdige/gezamenlijke verbreking van bouwcontracten
 • bodemsanering

Transportrecht

 • vervoersproblematiek (land, zee, lucht)
 • CMR
 • alle juridische bijstand aan logistieke bedrijven inzake vergunningen, joint ventures, bouw- en leasecontracten, zakenrecht, commerciële overeenkomsten

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

 • verkeersrecht
 • aansprakelijkheid
 • schadedossiers

Administratief recht

 • Milieuvergunningen
 • Stedenbouwkundige vergunningen
 • Bodemsanering
 • Monumenten en landschappen
 • Onteigeningen

Arbeidsrecht

 • Carpolicy
 • Welzijn op het werk

Onze experten