Algemene Bepalingen

Hieronder vind je meer informatie over de juridische bepalingen.
Of contacteer ons om te kijken hoe we je kunnen helpen.

Algemene voorwaarden

Informatieplicht

Erelonen

 

 

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Zij gelden voor al de diensten geleverd door de vennoten, advocaten en medewerkers van PAQT Advocaten CVBA of andere personen die met haar samenwerken of waarvoor zij aansprakelijk is. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn in alle gevallen van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de cliënt.

ARTIKEL 2

De vrijwaringsplicht van PAQT Advocaten CVBA beperkt zich tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolis (zijnde thans 1.250.000,00 euro) en binnen de grenzen van de dekking. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan een bijkomende dekking worden verkregen mits hieromtrent voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord is gesloten en tegen betaling van een bijkomende premie.

PAQT Advocaten CVBA is niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep heeft gedaan.

ARTIKEL 3

De prestaties worden in principe geleverd tegen het geldend uurtarief, tenzij anders overeengekomen. De cliënt verklaart voorafgaandelijk ingelicht te zijn omtrent het thans geldende uurtarief zoals dit ook  vermeld staat op de website (www.paqt.be). Onze tarieven zijn steeds exclusief BTW.

PAQT Advocaten CVBA is gerechtigd voorschotten te vragen of tussentijds te factureren in functie van de geleverde of nog te leveren prestaties. Op elk ogenblik kan de cliënt op verzoek een tussentijdse afrekening en/of een detail van de prestaties bekomen.

De facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen. Indien de cliënt de ereloonstaat betwist, dient dit protest schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 15 dagen na de factuurdatum.

Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 10% per jaar. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet-betaling.

In geval van laattijdige betaling is PAQT Advocaten CVBA gerechtigd op haar beurt haar prestaties op te schorten in alle met de cliënt lopende dossiers.

In geval van wanbetaling is de cliënt tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 euro en een maximum van 6.000 euro als schadebeding).

Alle bijkomende onkosten zoals bvb. gerechtskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de cliënt afzonderlijk aangerekend.

ARTIKEL 4

Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds onmiddellijk beëindigen mits schriftelijke kennisgeving en zonder recht op schadevergoeding. Op eerste verzoek zal PAQT Advocaten CVBA het dossier aan de cliënt terugbezorgen. De geleverde prestaties en kosten worden afgerekend tot aan de terugbezorging van het dossier.

ARTIKEL 5

Alle met PAQT Advocaten CVBA afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg en/of de vrederechter van het kanton Genk bevoegd.

ARTIKEL 6

Elk dossier wordt na afsluiting gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar op risico van de cliënt bewaard waarna het definitief zal worden vernietigd.

 

 

informatieplicht

Informatieplicht dienstenwet

1. PAQT Advocaten CVBA is een burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA), met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 19 bus 31 en met ondernemingsnummer 0467.487.837.

Je kan ons bellen op +32 89 36 70 of faxen op +32 89 36 46.

Het e-mailadres van onze advocaten is samengesteld als volgt: voornaam.naamvanadvocaat@paqt.be.

Voor verdere informatie of in geval van klachten, kan je ons per post, fax- of email bereiken.

2. PAQT Advocaten is een “associatie” in de zin van art. 170 (oud artikel V.1.1.1) van de Codex Deontologie van advocaten. 

Onze advocaten hebben de titel van advocaat verkregen in België en zijn ingeschreven aan Balie Limburg, die deel uitmaakt van de Orde van Vlaamse Balies. 

De reglementen van Balie Limburg vind je hier: www.balielimburg.be 

De reglementen van de Orde van Vlaamse Balies vind je hier: www.advocaat.be.

3. Je vertrouwt jouw dossier toe aan één van de advocaten van ons kantoor.

De individuele ondernemingsnummers van onze advocaten en verdere informatie over hen tref je aan op de webpagina waar zij worden voorgesteld.

4. De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op basis van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. Deze polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten. 

Indien je dit wenst, kan je een kopie van deze polis bij ons verkrijgen.

4. PAQT Advocaten maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

5. De algemene voorwaarden van ons kantoor kan je raadplegen op onze website.

 

 

erelonen

Het is elke dag onze ambitie om de beste kwaliteit en service te leveren. Onze vennoten zijn sterk betrokken in de dossiers, wat een efficiënte en kwaliteitsvolle aanpak garandeert.

PAQT Advocaten CVBA hanteert een open prijsbeleid. Het ereloon wordt doorgaans berekend aan de hand van een uurtarief dat afhangt van factoren, zoals:

  • de aard en complexiteit van het dossier
  • de ervaring en specialisatie van de behandelende advocaat
  • het hoogdringende karakter van het verleende advies of de verleende bijstand

Onze tarieven zijn steeds exclusief BTW (21%).

Er worden geen bijkomende administratieve kosten aangerekend op het voorgestelde uurtarief.  Enkel verplaatsingskosten (0,50 EUR / km) en externe kosten (dagvaardingskosten, vertaalkosten, …) worden tegen kostprijs doorgerekend.

Indien de aard van onze tussenkomst het toelaat, maken wij op voorhand graag een raming van onze kosten en erelonen. In bepaalde gevallen is bovendien een vast bedrag per dossier, mede in functie van het aantal dossiers (bijvoorbeeld: invorderingen), bespreekbaar.

Een overzicht van alle geleverde prestaties wordt steeds samen met de ereloonstaat bezorgd, die in principe per kalendermaand wordt opgesteld.