Hoe bedrijfsgeheimen jouw onderneming beschermen

Wanneer je een samenwerking met een leverancier bespreekt of wanneer je werknemers inlicht over het productieproces, wil je natuurlijk dat gevoelige en waardevolle informatie beschermd wordt.

Bedrijfsgeheimen spelen voor jouw bedrijf een belangrijke rol en bieden grote concurrentievoordelen.

Recent is de nieuwe wet over de bescherming van bedrijfsgeheimen in werking getreden.

Bedrijfsgeheimen winnen meer en meer aan belang en zijn een incentive om te blijven innoveren. Tegelijkertijd worden ze vaker blootgesteld aan risico’s: job-hopping, outsourcing, meer toeleveranciers, werken met onderaannemers,  opslag van gegevens in de cloud, hacking, enz.

De nieuwe wet stelt een kader in voor de bescherming van bedrijfsgeheimen tegen publieke bekendmaking of het gebruik ervan door anderen, met brede actiemogelijkheden (gaande van een schadevergoeding tot het laten terugroepen van producten).

Wat komt in aanmerking als bedrijfsgeheim?

We spreken van een bedrijfsgeheim als aan drie voorwaarden is voldaan:

  1. De informatie is geheim. Dit betekent dat de informatie niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk mag zijn voor personen die zich bezighouden met dit soort informatie, dus eigenlijk de concurrenten.

  2. Ze bezit handelswaarde omdat ze geheim is. Een concurrent zou er geld voor op tafel willen leggen.

  3. Je neemt als bedrijf redelijke maatregelen om deze informatie geheim te houden.

Elk soort informatie kan dus een bedrijfsgeheim zijn, bv. klantenbestanden, financiële informatie, een ontwerp of formule, onderzoeksresultaten of marketingconcepten. Een bedrijfsgeheim is geen nieuw intellectueel eigendomsrecht en is dus niet aan strikte eisen onderworpen (het moet bv. niet gaan om een uniek idee zoals bij een octrooi wel het geval is).

Hoe ga je als onderneming nu best met deze informatie om?

Het is zeer belangrijk om effectief inspanningen te doen om de informatie af te schermen.

Er moet worden nagedacht over welke cruciale informatie je als bedrijfsgeheim wil beschermen en hierrond wordt best een policy uitgewerkt. De eigen werknemers of ex-werknemers vormen het grootste risico van verspreiding van bedrijfsgeheimen, dus deze groep moet weten welke informatie gevoelig is en welke richtlijnen er gelden.

Is het nodig om daarnaast met mijn werknemers een vertrouwelijkheidsovereenkomst te sluiten of biedt de wettelijke geheimhoudingsverplichting voldoende bescherming? Soms wel, soms niet.

Denk zeker ook aan het inlassen van een geheimhoudingsclausule via een NDA of een samenwerkingsovereenkomst (met consultants, leveranciers of zakenpartners). Voorzie daarbij best een schadevergoeding in geval van inbreuken.

Fysieke en elektronische beveiliging van gegevens is eveneens belangrijk (bv. het gebruik van een persoonlijke badge en van paswoorden, het vernietigen of opbergen van verslagen van vergaderingen).

Bovendien hoeft niet iedereen binnen het bedrijf toegang te hebben tot dezelfde informatie. Ga na wie met de informatie aan de slag moet en wie niet.

Paqt Advocaten geeft u graag verdere uitleg en tips of kan een geheimhoudingsovereenkomst voor u opstellen.

Datum: 27/02/2019. Deze nieuwsbrief is louter informatief en dient niet beschouwd te worden als een juridisch advies. Voor uw vragen of een juridisch advies kan u contact opnemen met ons kantoor.